Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen
 • GRAPHX 66 behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Voorwaarden in een reeds ondertekend contract kunnen niet gewijzigd worden. Sla daarom de voor u geldende voorwaarden op naar PDF en bewaar op uw PC. U heeft dan altijd de versie die voor u geldt.
 • GRAPHX 66 is vrij om voor haar eigen promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, en alleen als het ook een daadwerkelijk door GRAPHX 66 gemaakt ontwerp betreft.
 • GRAPHX 66 zal nooit misbruik maken van door opdrachtgevers aangeleverde bestanden.
Lees de leveringsvoorwaarden goed door, het maken van duidelijke afspraken is in ieders belang.

Voorwaarden laatst aangepast 12 nov 2022

Grafisch ontwerp

 Offertes en facturen

 • De in een offerte gegeven tarieven gelden tot 1 maand na dagtekening.
 • Op het moment dat de eerste ontwerpen goedgekeurd zijn door de opdrachtgever en de samenwerking wordt voortgezet heeft GRAPHX 66 het recht een factuur voor 25% van het afgesproken bedrag te sturen.
 • De factuur voor het restantbedrag volgt bij aflevering van de bestanden.
 • Eventueel drukwerk wordt altijd apart en vooraf in rekening gebracht.
 • Extra werkzaamheden die niet binnen de offerte vallen worden gedaan tegen een afgesproken uurtarief.
 • Tenzij anders is overeengekomen dient een factuur te worden voldaan binnen 21 dagen na factuurdatum.
 • Alle opgegeven tarieven zijn exclusief het op moment van betaling geldende wettelijke BTW tarief.

Ontwerpproces

 • Ieder logo-ontwerp proces begint met 2 à 3 ontwerpen.
 • Voor andere ontwerp opdrachten (folders, websites etc) wordt 1 voorstel gemaakt.
 • Deze ontwerpen worden in maximaal 2 correctierondes bewerkt en gecorrigeerd.
 • Extra correctierondes worden apart in rekening gebracht tegen een afgesproken uurtarief.
 • Als de eerste ontwerpen niet aan de verwachting van de opdrachtgever voldoen heeft de opdrachtgever op dat moment de mogelijkheid de overeenkomst met GRAPHX 66 te ontbinden tegen betaling van 15% van het factuur bedrag als bijdrage in de kosten.
 • Bij ontbinden van de overeenkomst is het de opdrachtgever niet toegestaan de reeds gemaakte ontwerpen te gebruiken.
 • Als de opdrachtgever na het zien van de eerste ontwerpen GRAPHX 66 opdracht geeft om door te gaan met het ontwerpproces dan gaat hij/zij op dat moment ook een betalingsverplichting aan.

Levering

 • De leveringstermijn wordt in overleg met de opdrachtgever overeengekomen.
 • Alle ontwerpen worden standaard geleverd als digitaal bestand (JPG en PNG bestand).
 • Ontwerp voor briefpapier, envelop of folder wordt geleverd aan cliënt als digitaal bestand voor eigen gebruik (printer) (wordbestand)
 • GRAPHX 66 levert nooit open bestanden (Indesign, Illustrator) aan haar cliënten.

Drukwerk

 • Voor het leveren van drukklare bestanden geldt een toeslag van €25 per bestand. Bij meerdere drukwerk bestellingen tegelijk is in overleg een afwijkend tarief mogelijk.
 • Deze toeslag wordt niet berekend als GRAPHX 66 het complete drukwerktraject regelt.
 • GRAPHX 66 denkt zoveel als mogelijk is mee met haar cliënt in het hele proces, van ontwerp tot drukkerij, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke kleurverschillen in drukwerk.
 • GRAPHX 66 kan ook NIET verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die ontstaan door toedoe van drukwerkleverancier of bezorgdiensten.

Auteursrechten (Copyright)

Als u een logo laat ontwerpen door GRAPHX 66 verkrijgt u automatisch het exclusieve gebruikersrecht voor uw logo. Het auteursrecht blijft van GRAPHX 66. Dit is in de wet op auteursrecht zo vastgelegd. Hieronder leest u wat uw rechten zijn als u het auteursrecht wel of niet overneemt.

Als u de auteursrechten niet overneemt dan:

 • heeft u het exclusieve gebruikersrecht op uw logo.
 • ontvangt u het logo ontwerp in verschillende bestandstypes: .jpg, .pdf (voor gebruik, maar beveiligd tegen bewerking) en .png;
 • mag u het logo verveelvoudigen, kopiëren, vergroten, verkleinen;
 • mag u het logo toepassen slechts ter identificatie/aanduiding van de in de opdracht vastgelegde dienst, product, service of bedrijf
 • mag u niets aan het logo zelf veranderen, aanpassen, verkleuren, toevoegen of wegnemen!

Als u de auteursrechten wel overneemt dan:

 • heeft u naast het exclusieve gebruikersrecht de volledige vrijheid het logo aan te passen zoals u dat zelf wilt
 • ontvangt u het logo ontwerp in verschillende bestandstypes: .jpg, .pdf, .png, .ai en .eps;
 • kunt u als nieuwe eigenaar van het ontwerp vrijelijk beschikken over het beeld/logo als ware u de ontwerper/bedenker zelf
 • doet GRAPHX 66 volledig afstand van alle rechten, aansprakelijkheid en heeft zij geen enkele zeggenschap meer over het logo.

Kosten
Aan het overnemen van het auteursrecht (of copyright) zijn kosten verbonden. Deze kosten komen boven op het factuurbedrag. Voor het overnemen van de auteursrechten betaalt u €500,00 (excl. 21% BTW) extra. Deze auteursrechten worden dan tevens schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Aansprakelijkheid

 • GRAPHX 66 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die voortvloeien uit het door de opdrachtgever verkeerd aanleveren van informatie of gegevens.
 • GRAPHX 66 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat bij verkeerd gebruik van door
  GRAPHX 66 geleverde bestanden.
 • GRAPHX 66 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat wanneer zij door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • Als de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal GRAPHX 66 al het mogelijke doen om aan haar verplichtingen te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 • Wanneer door opdrachtgever en GRAPHX 66 geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verplichtingen na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties, tot aan het moment van overmacht, zullen in redelijkheid alsnog gefactureerd worden.
 • GRAPHX 66 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (vervolg)schade die ontstaat door het voortijdig ontbinden of het niet nakomen van de overeenkomst.

Websites

 Offertes en facturen

 • De in een offerte gegeven tarieven gelden tot 1 maand na dagtekening.
 • Na goedkeuring van de ontwerpen heeft GRAPHX 66 het recht 25% van het factuurbedrag te factureren.
 • De factuur voor het restbedrag volgt bij oplevering van de website.
 • Tenzij anders is overeengekomen dient een factuur te worden voldaan binnen 21 dagen na factuurdatum.
 • Alle opgegeven tarieven zijn exclusief het op moment van betaling geldende wettelijke BTW tarief.

Ontwerpfase:

 • De inhoud (content) en eventueel de outline (of structuur) van uw website levert u zelf aan, indien nodig in overleg met mij. Op basis hiervan en in combinatie met de gewenste functionaliteit én de gemaakte huisstijl zet ik de website op in uw huisstijl.
 • In overleg bepalen we eventuele wijzigingen. De communicatie hierover gaat op dezelfde manier als bij het logo en de huisstijl.
 • Dezelfde leveringsvoorwaarden die gelden voor grafisch ontwerp zijn ook hierop van toepassing.
 • De te realiseren website wordt professioneel vormgegeven en voldoet aan alle eisen die aan een website gesteld worden.
 • De website wordt door mij gemaakt in de huisstijl van het bedrijf.

Eerste beoordeling

 • Als de site zover klaar is dan krijgt u een inlog zodat u de site kunt bekijken. U kunt op dat moment eventuele wijzigingen doorgeven, mits binnen 14 dagen na oplevering, en in 1 correctieronde.
 • Let op: Tekstuele wijzigingen doet u zelf, dit valt niet niet binnen onze afspraak. Kijk hiervoor op https://handleiding.graphx66.nl/. Hier vind u een handleiding die u helpt de tekst op uw site zelf aan te passen.
 • Wilt u dat ik de teksten voor u aanpas dan kan dat natuurlijk, tegen het geldende uurtarief.
 • Als er tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen bijkomen die buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als een nieuwe opdracht en op uurbasis afgerekend.
 • Als de eerste opzet niet aan de verwachting van de opdrachtgever voldoet heeft de opdrachtgever op dat moment de mogelijkheid de overeenkomst met GRAPHX 66 te ontbinden tegen betaling van 25% van het factuur bedrag als bijdrage in de kosten.
 • Bij ontbinden van de overeenkomst zal de reeds gemaakte opzet verwijderd worden.

De website:

 • WordPress installatie bij webhost Antagonist of een andere webhost die gebruik maakt van een direct admin systeem is inbegrepen. Andere webhostingsystemen op aanvraag.
 • De websites die ik maak maken gebruik van een CMS systeem en indien nodig van bijzondere functionaliteit zoals kalenders, jobs, zoekfunctie, gebruikersforum etc.
 • Voor goede vindbaarheid in Google is het aan de cliënt om goede tekst en zoekwoorden in de website te integreren. GRAPHX 66 kan hiervoor een tekstschrijver of een SEO specialist inschakelen. Tarief op aanvraag. Daarnaast is invullen van SEO en aanmelding bij Google analytics aan te raden.
 • De websites van GRAPHX 66 worden correct weergegeven in de meest populaire browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge).
  Internet Explorer wordt niet meer ondersteund door Microsoft, de meeste moderne websites worden dan ook niet correct weergegeven.
  Safari is een browser van Apple, ook deze browser geeft websites niet altijd correct weer.
 • GRAPHX 66 is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Ik kan niet garanderen dat de website door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven, en zeker niet voor de oudere browsers (zoals Internet Explorer 6 en 7).
 • De websites van GRAPHX 66 zijn responsive, dat wil zeggen dat ze zich automatisch aanpassen aan de grootte van het scherm waarop ze geopend worden.
 • De hosting van uw website wordt in principe door uzelf geregeld, bij voorkeur bij Antagonist webhost, maar in ieder geval bij een webhost die WordPress ondersteunt. Uiteraard kan ik hierbij hulp bieden.

De inhoud

 • De opdrachtgever levert zelf de inhoud voor de website aan en is hier ook zelf verantwoordelijk voor.
 • GRAPHX 66 kan tekst redigeren, corrigeren en bewerken, of een tekstschrijver inschakelen. Hiervoor wordt een vooraf, in de offerte, afgesproken tarief berekend.
 • GRAPHX 66 heeft volledige toegang tot het account nodig om de website te kunnen publiceren, dus inlognaam en wachtwoord.
 • Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal en wachtwoorden blijven altijd vertrouwelijk.

Fotomateriaal:

 • Fotomateriaal is niet inbegrepen en wordt altijd achteraf gefactureerd.
 • Tarieven van stockfoto’s zijn €13,50 per stuk. Dit zijn hoge resolutie foto’s die geschikt zijn voor drukwerk, dus her te gebruiken. Voor gebruik op de website wordt de afbeelding door mij aangepast naar lage resolutie.
 • Fotobewerking van stockfoto’s of eigen beeldmateriaal tegen het geldende uurtarief.
 • Foto’s dienen altijd rechtenvrij te zijn of u heeft de rechten gekocht, let hier op als u zelf foto’s aanlevert (foto’s van internet halen en op uw eigen site plaatsen is meestal niet toegestaan).
 • Materiaal zoals teksten, foto’s, grafisch materiaal etc. wat door opdrachtgever aangeleverd wordt blijft altijd eigendom van opdrachtgever.
 • GRAPHX 66 is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou kunnen volgen uit het door opdrachtgever onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

Licentie kosten:

De website is inclusief gebruik en updates van thema en pagebuilder, onder twee voorwaarden:

 1. er wordt qua ‘look & feel’ niks gewijzigd aan de site.
 2. er staat een kleine, onopvallende verwijzing naar mijn bedrijf in de footer.


Wil je dit anders dan kan dat uiteraard, het is jouw website, maar dan bereken ik een jaarbijdrage van €125 (ex btw) voor de thema- en pagebuilderlicentie (samen). Je kunt ook een eigen licentie aanschaffen, de kosten zijn dan ongeveer $99 per jaar voor het thema en hetzelfde bedrag voor de pagebuilder.

(18-tags PRO is een thema met zeer veel mogelijkheden. Het gebruiken van dit thema in combinatie met de Pootle pagebuilder PRO maakt het mogelijk een website te maken die zoveel mogelijk is aangepast aan je wensen en huisstijl. 18-tags is gratis, de PRO uitvoering niet. Datzelfde geldt voor de pagebuilder. Dit betekent dat GRAPHX 66 jaarlijks betaalt voor de licentie van zowel thema als pagebuilder. )

Na oplevering:

 • De opdrachtgever is (na betaling) volledig vrij om de door GRAPHX 66 geleverde website naar eigen goeddunken te gebruiken en te bewerken.
 • Voor het bewerken van de website is een online handleiding beschikbaar, te vinden op https://handleiding.graphx66.nl/
 • De opdrachtgever is nadrukkelijk (na oplevering van de website) zelf verantwoordelijk voor de inhoud, het onderhoud en updates van de site, tenzij uitbesteed aan GRAPHX 66.
 • Kleine wijzigingen worden tot 2 weken na ingebruikname van de site door mij zonder kosten gedaan.
 • Aanpassingen aan- en onderhoud van de website worden gedaan tegen een uurtarief van €60,00.
 • Het technische onderhoud van de website kunt u uitbesteden aan mij. Voor een tientje per maand hou ik de website continue up-to-date en kun je vragen over de site altijd stellen (helpdesk). Kijk voor meer info op: https://handleiding.graphx66.nl/onderhoud/ .
 • GRAPHX 66 en haar partners zijn gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.